We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

 

List of rights and information for the Data Subject

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)

Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom sa na účely tohto Zoznamu práv považuje:

BOND Reality – franchisingová sieť, s. r. o.
Sídlo: Laténska 2/B, PSČ 851 10 Bratislava
IČO: 46 475 231
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 102404/B

Dotknutá osoba vyhlasuje, že pre získavaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:

a) identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa:

BOND Reality – franchisingová sieť, s. r. o.
Sídlo: Laténska 2/B, PSČ 851 10 Bratislava
IČO: 46 475 231
Tel: 0905 333 333
Email: info@bondreality.sk

b) účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov:

I. činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu

II. zabezpečenie vypracovania návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba.

Právny základ spracovania osobných údajov:

I. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,

II. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,

III. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.

c) identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:

  • Prevádzkovateľ,
  • banky, pobočky zahraničných bánk,
  • advokáti
  • notári,
  • realitné kancelárie.

d) informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:

a) dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,

b) práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

c) práve na opravu osobných údajov,

d) práve na vymazanie osobných údajov,

e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) práve namietať spracúvanie osobných údajov,

g) práve na prenosnosť osobných údajov,

h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

i) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,

j) poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,

k) práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,

l) Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,

m) Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.