spinner

This website uses cookie technology. You can find more information about cookies in the website section: Cookie policy. It is your right not to give your consent to the use of cookies or to block their use. In such a case, it may happen that the full functionality of some parts of the viewed website will be limited or excluded for you.

Viac informácií →

General conditions for the provision of real estate services through the BOND Reality real estate network

1. Všeobecné podmienky poskytovania realitných služieb BOND Reality sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov s klientmi BOND Reality. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej BOND Reality poskytujú realitné služby na základe písomného súhlasu.  

2. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi subjektami v realitnej sieti BOND Reality, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Realitná sieť BOND Reality pozostáva zo samostatných a nezávisle prevádzkovaných realitných maklérov, ktorí sú oprávnení používať značku BOND Reality na základe zmlúv o obchodnom zastúpení a/alebo zmlúv o franchisingu.

5. Minimálny rozsah poskytovaných služieb je:

  • Prvá obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného
  • Fotoobhliadka  
  • Marketing nehnuteľnosti v rozsahu podľa dohody s majiteľom nehnuteľností
  • Zaistenie listu vlastníctva k nehnuteľnosti  
  • Obhliadky so záujemcami
  • Príprava a uzatvorenie Zmluvy o zložení kaucie medzi kupujúcim, predávajúcim a Uschovávateľom kaucie alebo príprava a zabezpečenie uzatvorenia nájomnej zmluvy
  • Zabezpečenie a odrokovanie zmluvnej dokumentácie  potrebnej k prevodu/prenájmu nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami (notárske zápisnice, kúpne zmluvy, notárske depozity, nájomné zmluvy, kontrola záložných zmlúv atď).
  • Účasť na podpise zmluvnej dokumentácie vrátane úhrady overenia podpisov predávajúcich (v prípade prevodu nehnuteľnosti)
  • Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane úhrady základného správneho poplatku.
  • Vypracovanie odovzdávacieho protokolu a prípadná účasť na odovzdaní nehnuteľností (podľa dohody s klientami).

6. Sprostredkovateľ pri obhliadke nehnuteľnosti vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, cenu za predávanú nehnuteľnosť, výšku provízie realitnej kancelárie a súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zaradením nehnuteľnosti do ponuky BOND Reality.

7. Sprostredkovateľ pri vykonaní obhliadky vykoná alebo zabezpečí fotografickú dokumentáciu nehnuteľnosti. Všetky uverejnené fotky, pôdorysy, texty sú majetkom Sprostredkovateľa a nie je možné ich kopírovať bez písomného súhlasu Sprostredkovateľa. Cena za porušenie pri jednej nehnuteľnosti je cena na preplatenie Sprostredkovateľovi pevne stanovená na 300 EUR. V prípade virtuálnej prezentácii 500 EUR.

8. Za poskytovanie realitných služieb náleží Sprostredkovateľovi odmena (provízia). 

9. V prípade predaja vzniká Sprostredkovateľovi nárok na odmenu okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom) a podaním kúpnych alebo iných zmlúv vedúcich k prevodu nehnuteľností do príslušného katastra nehnuteľností, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10. V prípade prenájmu vzniká Sprostredkovateľovi nárok na odmenu okamihom uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom) alebo iných zmlúv vedúcich k vzniku nároku tretej osoby (záujemcu) na odplatné užívanie nehnuteľností klienta.

11. Sprostredkovanie  predaja a/alebo kúpy a/alebo prenájmu nehnuteľností vykonávajú makléri BOND Reality pre svojich klientov na základe exkluzívnych ale aj neexkluzívnych zmlúv.

12. Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu BOND Reality navrhovalo uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti BOND Reality, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti BOND Reality; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 70% dohodnutej provízie.

13. Sprostredkovateľ a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je primeraná, keďže Sprostredkovateľ vynakladá  vyššie výdavky na svoje služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. 

14. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a Sprostredkovateľom ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.

15. Sprostredkovateľ nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých zmluvných vzťahov.

16. Sprostredkovateľ ani jeho realitní partneri predaja nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

17. Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov BOND Reality klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe vzorového Formulára o odstúpení. 

18. Klient v pozícii spotrebiteľa potvrdzuje, že ešte pred uzatvorením zmluvy mu boli vyššie uvedené informácie a poučenia poskytnuté v listinnej podobe, spotrebiteľ tieto dôkladne prečítal, porozumel im a zároveň potvrdzuje, že prevzal Formulár na odstúpenie od zmluvy.

19. Klient v pozícii spotrebiteľa vyhlasuje, že udeľuje sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy .

20. Klient v pozícii spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy.

21. Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti BOND Reality (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej agentúry v realitnej sieti BOND Reality, alebo priamo elektronickou formou. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok je v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke www.bondreality.sk. Klient ma právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb na emailovej adrese info@bondreality.sk

22. Prevádzkovateľom informačného systému je BOND Reality – franchisingová sieť, s.r.o. a účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností Sprostredkovateľov. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovej stránke www.bondreality.sk.


Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.3.2021

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Open (11.84 kB)  Download